مزیت در گردشگری است
مزایده شرکت مجتمع فولاد صنعت بناب

شرکت مجتمع فولاد صنعت بناب در نظر دارد اکسید آهن به مقدار ۶/۰۰۰/۰۰۰ کیلوگرم را از طریق مزایده به فروش برساند

آگهی مزایده .pdf

فرم شماره ۱٫pdf

فرم شماره ۲٫pdf

فرم شماره ۳٫pdf

فرم شماره ۴٫pdf

فرم شماره ۵٫pdf

فرم شماره ۶٫pdf