مسئولیت های اجتماعی

گروه مالی گردشگری همگام با انجام فعالیت های تخصصی در حوزه اقتصاد مقاومتی و بعد فیزیکی و مادی این مفهوم، با ورود به عرصه مسئولیت های اجتماعی و ابعاد فرهنگی اجتماعی اقتصاد مقاومتی، باهدف توسعه نیروی انسانی این مرزوبوم گام هایی مؤثر با غنای کارشناسی برداشته که تأسیس موسسه خیریه یاس فاطمه النبی به‌عنوان هسته اصلی فعالیت این گروه درزمینه توانمندسازی اجتماعی بر همین مبنا است. هدف‌گذاری ساخت 100 واحد آموزشی مجهز در مناطق محروم و دورافتاده سراسر کشور بانام «کیمیای دانش» توسط این موسسه که فاز اول آن با بهره برداری از 15 مدرسه عملیاتی شده است، ازجمله مهم ترین این امور است.