مزیت در گردشگری است
کاراد؛ آموزش و پژوهش در خدمت کار

شرکت کاراد شرکت علمی و آموزشی گروه مالی گردشگری است که با هدف ارائه خدمات در حوزه های آموزشی، گردشگری و منابع انسانی تاسیس شده است. این شرکت در راستای دستیابی به اهداف، فعالیت های خود را از طریق پنج دپارتمان تخصصی شامل؛ دپارتمان دانشگاهی؛ با جمعیت 1500 دانشجو در کلیه مقاطع تحصیلی، دپارتمان آموزش های کوتاه مدت و بین الملل، دپارتمان طرح تطبیق با درجه بندی بیش از ۴۰۰۰ مرکز اقامتی در کشور، دپارتمان برنامه ریزی و پروژه با پروژه های مشاوره ای متعدد در حوزه مراکز اقامتی، دپارتمان هموطا آریا به عنوان شرکت عامل در امور تبلیغاتی و هنری گروه مالی گردشگری و همچنین شعبه کیش این شرکت با عنوان “میکاراد” دنبال می کند.